Mehru Blog

Tag Archives: Nikah Siri Demak

Nikah Siri Demak

Pengertian Masyarakat Demak Terhadap Nikah Siri 

Nikah menurut bahasa merupakan bergabung bersenggama (wat}’u). Tengah menurut istilah ialah satu persetujuan atau janji yang menghalalkan persetubuhan di antara lelaki dan wanita yang disampaikan oleh ujaran nikah atau yang perlihatkan makna nikah. Kata zawaj pada mula pemanfaatannya berartikan pasangan, walau demikian makna yang diartikan dalam al-Qur’an ialah perkahwinan. Allah swt. jadikan manusia berpasangpasangan, menghalalkan … Continue reading Pengertian Masyarakat Demak Terhadap Nikah Siri